ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
на
tsukybabybox.eu и tsuky.eu

I. Предмет

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „Ефи и Филип” ООД, от една страна, и Посетителите и Потребителите на уебсайтовете tsukybabybox.eu и tsuky.eu, от друга страна, включително и сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

II. Данни за собственика и администратора на уебсайтовете

Собственик и администратор на уебсайтовете tsukybabybox.eu и tsuky.eu е „Ефи и Филип” ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205110771, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” 57, вх. Б, ет. 4, ап. 28, тел. 0887361149, e-mail: hi@tsuky.eu.

III. Дефиниции

1. Платформа– уебсайт за електронна търговия с интернет адрес tsukybabybox.eu или tsuky.eu.

2. „Ефи и Филип” – „Ефи и Филип” ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 205110771, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” 57, вх. Б, ет. 4, ап. 28, което предлага Стоки на Платформата.

3. Посетител – всяко физическо лице на или над 18 г., което не е необходимо да извършва нарочна регистрация, за да присъства на Платформата и да прави поръчки на предлагани от „Ефи и Филип” Стоки.

4. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г., което се е регистрирало на Платформата чрез завършването на процеса на създаване на Профил и е получило потребителско име и парола за достъп до Платформата.

5. Профил – единен профил на Потребител, част от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.).

6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Ефи и Филип” и Потребителя или Посетителя, чрез който последният заявява на „Ефи и Филип”, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки, предлагани на Платформата.

7. Стока – всеки бебешки или детски продукт, находящ се на Платформата, включително такъв посочен в Поръчката, който се предоставя от „Ефи и Филип” на Потребителя или Посетителя като отделна стока или специална кутия ведно с всички нейни компонентни (напр. кутия в кутията) в резултат на сключен Договор помежду им.

8. Договор – сключеният от разстояние договор между „Ефи и Филип” и Потребителя или Посетителя за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване.

9. Моята количка – раздел от Профила, който позволява на Посетителя или Потребителя да добавя Стока, която желае да купи към момента на добавянето й или на по-късен етап; в случай, че Стоката не е закупена към момента на прибавянето й чрез Поръчка.

10. Спецификации – всички характеристики на Стоката, посочени в описанието й.

11. Ревю – оценка под формата на снимков и/или видео материал от страна на Потребител или Посетител, който е закупул Стока чрез Платформата, основаваща се на личния опит и желанието на оценяващия да изрази мнение дали Стоката отговаря на посочените Спецификации.

12. Коментар – писмена оценка или критична забележка на Потребител или Посетител, който е закупил Стока чрез Платформата, основаваща се на личния опит и желанието на оценяващия да изрази мнение дали Стоката отговаря на посочените Спецификации.

13. Контактна форма – функционалност на Платформата, която предоставя възможност на Потребителя или Посетителя за осъществяване на контакт с „Ефи и Филип” с цел получаване на информация относно дадени Стоки и свързани с тях въпроси или упражняване на право на отказ и рекламации.

14. Общи условия – настоящите Общи условия за ползване на уебсайтовете tsukybabybox.eu и tsuky.eu

IV. Характеристики на ползването на Платформата

Ползването на Платформата от Потребителя или Посетителя представлява нейното зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на Платформата е доброволно, безплатно и не е обвързано по никакъв начин със закупуването или поръчването на Стоки, предоставяни от „Ефи и Филип”.

„Ефи и Филип” си запзва правото по своя преценка да ограничи достъпа на който и да е Потребител или Посетител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на „Ефи и Филип” по какъвто и да е начин. При това положение, право на Потребителя или Посетителя е да се обърне към „Ефи и Филип” чрез Контактната форма, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. За избягване на съмения, „Ефи и Филип” не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят или Посетителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

V. Поръчка на Стоки

Потребител може да прави Поръчка на Платформата след влизане в Профила си или чрез профила си във facebook или google.

Посетител може да прави Поръчка на Платформата след предоставяне на данни за три имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция и и-мейл.

Потребителят или Посетителят може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в „Моята количка” и избиране на място за доставка и начин на плащане. Всяка добавена в „Моята количка” Стока може да бъде купена само ако е налична. „Ефи и Филип” има право по всяко време да променя Стоките, предлагани чрез Платформата и не се задължава да поддържа наличност от определени продукти, разцветки или размери.

Потребителят или Посетителят може да се абонира съответно за бюлетина на tsukybabybox.eu и tsuky.eu и да получава по имейл информация за продукти, промоции, събития и кампании, организирани от „Ефи и Филип”, съгласно Политиката за защита на личните данни. Абонаментът е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от Потребителя или Посетителя и във всеки един момент може да бъде прекратен от Потребителя или Посетителя.

Преди потвърждаване на Поръчката Потребителят или Посетителят се ангажира да извърши проверка за допуснати грешки, като след извършване на Поръчка, чрез онлайн бутона “Поръчай”, автоматично ще бъде пренасочен към страницата за плащане на външните доставчици на платежни услуги, с които „Ефи и Филип” работи (с изключение на случаите на наложен платеж). Поръчката ще се счита за изпратена към „Ефи и Филип” при потвърждаване на плащането от страна на съответния платежен оператор. В случай че (i) транзакцията не бъде приета от банката-издател на Потребителя или Посетителя при онлайн плащане; (ii) средствата не са постъпили по сметка на „Ефи и Филип” при онлайн плащания въпреки осъществяване на транзакцията; или (iii) предоставените от Потребителя или Посетителя данни са непълни или неверни, Поръчката се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.

С изпращането на Поръчката Потребителят или Посетителят разрешава на „Ефи и Филип” да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.

След като Поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена, освен в изрично посочените в раздел IX случаи.

VI. Сключване на Договор

След получаване на Поръчката „Ефи и Филип” ще изпрати уведомление до Потребителя или Посетителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Ефи и Филип” прави по имейл или по телефона.

„Ефи и Филип” има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Ефи и Филип” уведомява за това Потребителя или Посетителя чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на „Ефи и Филип” е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката в срок до 3 (три) работни дни. В случай че предлаганите Стоки не са налични и при изрично запитване, „Ефи и Филип” си запазва правото да предложи срок, в който съответния продукт да бъде доставен.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между „Ефи и Филип”, от една страна, и Потребителя или Посетителя, от друга страна, се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя или Посетителя на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане и че плащането е получено от „Ефи и Филип” (освен в случаите на избран начин на плащане – плащане с наложен платеж при доставка). Уведомлението съдържа референтен номер на Поръчката и детайли за поръчаните Стоки.

Договорът за покупко-продажба, сключен между „Ефи и Филип”, от една страна, и Потребителя или Посетителя, от друга страна, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни специфични уговорки помежду им.

VII. Цена, начин на плащане и фактуриране

Всички цени на Стоки, предлагани на Платформата, са посочени в български лева и са валидни към момента на публикуването им, като „Ефи и Филип” си запазва правото да да ги променя без предупреждение. Посочените цени са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на доставка, в случай че такава се дължи, се посочва отделно от цената на Стоките.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Потребителят или Посетителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителят или Посетителят има право да поиска издаване на фактура и на името на юридическо лице. „Ефи и Филип” издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителят или Посетителят си е купил Стока, предлагана на Платформата. Потребителят е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила му, а Посетителят – чрез изпращане на предоставения имейл адрес.

„Ефи и Филип” приема плащане с наложен платеж, с банков превод, с дебитна и кредитна карта, чрез виртуален пос терминал, като си запазва правото да добавя или променя периодично доставчици на платежни услуги, както и приеманите начини за извършване на плащане.

„Ефи и Филип” предприема необходимите мерки (доколкото зависи от него), да защити личните данни на Потребителя или Посетителя и данните за Поръчка съгласно Политика за защита на личните данни, публикувана на Уебсайта, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „Ефи и Филип” не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или Посeтителя или неговата банка по повод на самата транзакция. При плащане с карта някои банки начисляват допълнителни такси съгласно вътрешните им правила, като всички разходи, свързани с подобни допълнителни плащания, са за сметка на Потребителя или Посетителя.

„Ефи и Филип” може да публикува рекламна или промоционална информация за цени на Стоките, предлагани на Платформата, за определен период от време, в съответствие с действащото българско законодателство за защита на потребителите.

VIII. Доставка

„Ефи и Филип” се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя или Посетителя или в офис на куриерската фирма – по избор. В случаите на доставка до врата Потребителят или Посетителят трябва да посочи етажа, до който Стоките следва да бъдат доставени в съответния раздел от Поръчката. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

Доставката на Стоки на стойност над 100 лв. (сто лева) е безплатна. За доставка на Стоки на стойност до 100 лв. (сто лева) се заплаща такса, начислявана от съответната куриерска фирма. Сроковете за доставка се определят от куриерските фирми и могат да бъдат променени от тях по всяко време без съгласие на „Ефи и Филип”. Промените не могат да засегнат вече направени Поръчки.

В случай че Потребителят или Посетителят не може да бъде открит на посочения в Поръчката адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на мястото за получаване, куриер ще остави съобщение за пропусната доставка и ще се опита да се свърже по телефон, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката.

В случай че получената Стока се разминавана с поръчаното от Потребителя или Посетителя, същият следва да се свърже с „Ефи и Филип” в рамките на деня, в който е извършена доставката. Потребителят или Посетителят не дължи плащане на погрешно доставени Стоки, както и на Стоки, които не са били доставени.

„Ефи и Филип” не носи отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

„Ефи и Филип” осигурява подходящо опаковане на Стоките и изпращане на съпътстващите го документи (ако има такива).

„Ефи и Филип” извършва доставката на Стоките чрез куриерска фирма само на територията на Република България.

IX. Право на отказ и рекламация

Потребителят или Посетителят ще поеме всички преки разходи по връщането на Стоки, предлагани от „Ефи и Филип” в случай, че се откаже от Договора от разстояние, без да посочва конкретни причини, и заяви това в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на покупката. Потребителят или Посетителят следва междувременно да уведоми „Ефи и Филип” за това на hi@tsuky.eu или на телефон 0887361149 и да върне закупената Стока в оригиналната й опаковка в запазен търговски вид, заедно с всички аксесоари, принадлежности, документи обратно на „Ефи и Филип” на адрес: София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков, вх.Б, ет.4, ап.28 в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от изпращане на уведомлението за отказ от покупката. Потрбителят или Посетителят може да върне Стоката като осъществи връзка с „Ефи и Филип” чрез Контактната форма. В този случай, куриер, изпратен от „Ефи и Филип” ще вземе Стоката от адреса, посочен от Потребителя или Посетителя, а последният ще заплати съответната такса за това на куриера.

„Ефи и Филип” се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Потребителят или Посетителят се е отказал, както и в случаите на погрешно доставена или повредена Стока, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на връщане от Потребителя или Посетителя на съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Потребителя или Посетителя, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

• Плащанията, направени с дебитна, кредитна карта или по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.

• Плащанията, направени чрез наложен платеж и виртуален пос терминал – по банкова сметка, допълнително предоставена от Потребителя или Посетителя.

„Ефи и Филип” има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до представяне на доказателство за изпращане на Стоките обратно (което от двете събития настъпи по-рано).

Рекламации за грешка при доставените Стоки или относно тяхното качеството се приемат най-късно до края на работния ден, в който е извършена доставката (когато доставката не е получена лично от Потребителя/Посетителя) или в момента на получаване, когато продуктите са му доставени лично. Рекламациите се приемат единствено чрез Контактна форма, достъпна на адрес tsukybabybox.eu. и tsuky.eu.

Потребителят или Посетителят се задължава да върне Стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба. В случай на нарушен търговски вид на Стоката, „Ефи и Филип” има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от Договора или да начисли на Потребителя или Посетителя разходи за възстановяване на Стоката в добър търговски вид. За избягване на съмнения, за нарушен търговски вид на Стоката се счита и всяко отделно нарушение на който и да било компонент на Стоката, което не позволява последваща продажба (напр. нарушение на целостта на кутия в кутията, разпечатана оригинална опаковка на продукт, намиращ се в кутията).

X. Ревюта и коментари

Предоставянето на Ревюта и Коментари следва да се отнася само до характеристиките и начините на ползване на закупена Стока.

Веднага след приключване на Поръчката и приемане на Стоката от Потребителя или Посетителя, „Ефи и Филип” изпраща покана на последния за предоставяне по имейл на Ревю, с цел публикуване на последното в блога на Платформата, като при липса на отговор до 1 (един) месец от изпращането, „Ефи и Филип” изпраща напомняне за поканата.

Всеки Потребител или Посетител, в момента на предоставяне на Ревю, се задължава да спазва следните правила:

• качените файлове да съдържат информация под формата на изображения и/или видеоклипове, основаваща се на преките впечатления относно предимства/недостатъци, установени при ползването й от Потребителя или Посетителя или неговото дете;

• качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица (освен дете на Потребителя или Посетителя);

• качените файлове не съдържат линкове или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като „Ефи и Филип”.

Всеки Потребител или Посетител, по своя преценка и по всяко време, може да публикува Коментар върху дадена Стока, предлагана на Платформата. В допълнение, всеки Потребител или Посетителят има възможност да сподели степента на своята удовлетвореност от Стоката, като предостави оценка на Стоката под формата на звезди: от една до пет звезди. Оценките, предоставени от всички Потребители или Посетители, формират цялостния рейтинг на определена Стока.

Всеки Потребител или Посетител, в момента на публикуването на Коментар, се задължава да спазва следните правила:

• да използва само български език и да пише на кирилица, с изключение на думи и изрази, които не са български, но се считат за общоприети съответната област (пример: baby);

• да използва подходящ изказ, без обидни и злепоставящи изрази или такива, които могат да засегнат правата и достойнството на трети лица;

• да се увери, че въведената от информация е коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони и същата не накърнява законни права и интереси на трети лица;

• да не публикува информация относно линкове от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Продавача;

• да не вписва Коментари, които съдържат материали с рекламен характер;

• да не използва Коментарите като средство за комуникация с „Ефи и Филип” – за тази цел се използва Контактната форма на Платформата.

Публикуваните Ревюта на блога на Платформата и Коментари са с представеното от Потребителя или Посетителя съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение. За избягване на съмнения, „Ефи и Филип” не носи отговорност за съдържанието на публикуваните Ревюта и Коментари.

В случай на получаване на съобщение от Потребител и Посетител за наличие на неадекватно съдържание на Ревю или Коментар, „Ефи и Филип” се задължава в разумен срок да прегледа внимателно публикуваното, за да прецени дали същото нарушава настоящите Общи условия. Публикуваното съдържание се премахва от Платформата само след нарочна проверка от страна на „Ефи и Филип”.

В случай на констатирано многократно нарушение на настоящите Общи правила, „Ефи и Филип” си запазва правото да ограничи възможността на Потребител или Посетител да публикува Ревюта и/или Коментари на Платформата без да е необходимо да се обосновава за това.

XI. Търговски съобщения

В случай че Потребителят или Посетителят е предоставил съгласието си за това и в съответствие с Политиката за защита на личните данни, „Ефи и Филип“ може да изпраща търговски съобщения посредством генерирано съобщение до Профила на Потребителя или на посочения в Профила имейл адрес, респесктивно и-мейл адрес предоставен от Посетителя. Потребителят или Посетителят има възможност по всяко време да преустанови получаването на търговски съобщения чрез промяна в настройките на Профила, и/или чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до hi@tsuky.eu. За реализиране на своя легитимен интерес „Ефи и Филип” си запазва правото да уведомява Потребителя или Посетителя за всички обстоятелства, касаещи неговия достъп до и използването на Платформата, включително и при отписване на Потребителя или Посетителя от получаване на търговски съобщения.

XII. Права върху интелектуална собственост

Съдържанието в Платформата е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и същото е собственост на „Ефи и Филип” или се използва от последното съгласно получен лиценз или разрешение.

Съдържанието на Платформата обхваща (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на и Стоките, както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Платформата.

Съдържанието (или части от него) на Платформата не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от „Ефи и Филип” за подобно действие.

Нищо, съдържащо се на Платформата, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки на „Ефи и Филип” или каквито и да е материали и информация, поместени на Платформата и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на „Ефи и Филип”.

XIII. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Потребителят или Посетителят ползва Платформата на своя отговорност, като се съгласява, че „Ефи и Филип” не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребителя или Посетителя до Платформата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Платформата от същия, в това число и относно начина, по който Платформата би могла да въздейства на Потребителя или Посетителя. „Ефи и Филип” не гарантира, че Платформата непрекъснато и през цялото време е защитена, безопасна, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването й от Потребителя или Посетителя.

Платформата може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от „Ефи и Филип”, като Потребителят или Посетителят се съгласяваа, че тези препратки са предоставени единствено за удобство и „Ефи и Филип” не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Потребителя или Посетителя лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Потребителят или Посетителят следва да се обръща директно към собствениците и администраторите на тези уеб сайтове.

„Ефи и Филип” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирано ползване на Платформата.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на „Ефи и Филип” не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

XIV. Бисквитки (Cookies)

Подобно на много други уебсайтове, Платформата използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др. се съдържа в Политиката за бисквитките на „Ефи и Филип”, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XV. Сигурност и защита на личните данни на Потребителя или Посетителя на Платформата
„Ефи и Филип” зачита правото на всеки Потребител или Посетител на Платформата на неприкосновеност и защита на личните му/й данни. Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Потребителя или Посетителя се съдържа в Политиката за поверителност на „Ефи и Филип”, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XVI. Общи разпоредби

С присъствието си и ползването на Платформата се приема, че Потребителят или Посетителят се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. В случай на несъгласие Потребителят следва да изпрати съобщение до hi@tsuky.eu с молба за деактивиране на Профила му на Платформата.

Потребителят или Посетителят се задължава да ползва Платформата добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължава да не ползва софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Платформата от трети лица.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че настоящите Общи условия, както и ползването на Платформата не му вменяват каквито и да било задължения, освен изрично описаните тук и произтичащи от закона. В тази връзка, Потребителят или Посетителят се съгласява, че в настоящите Общи условия не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Потребител или Посетител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Платформата.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че „Ефи и Филип” има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Платформата. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Платформата, като се приема, че Потребителят или Посетителят се съгласява с новите Общи условия от момента на ползването на Платформата след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от „Ефи и Филип” в тази връзка.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между „Ефи и Филип”, от една страна, и Потребителят или Посетителят, от друга страна, ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд.

 

Публикувани на: 01.09.2018 г.
В сила от: 01.09.2018 г.